ผู้อำนวยการมอบแนวทางการขับเคลื่อน อวท.วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สู่ความเป็นเลิศ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

news03122562-kpc-5
นายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ มอบแนวทางการขับเคลื่อนองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยมีนายณัฐพงษ์ ทุ่มแก้ว นายก อวท.หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่และชุดเดิมเข้ารับฟัง

เช้าวันนี้ (3 ธ.ค. 2562) ที่ห้องประชุมหน้าห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้เชิญคณะกรรมการ อวท.วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เข้ารับมอบแนวทางการบริหาร ขับเคลื่อนองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยมีนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, นายปกรณ์ ฉายถวิล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร, นางสาวอรอนงค์ ปัญญวัฒน์วรกุล ครูที่ปรึกษา อวท., นายนราทิพย์ เหล่าเขตกิจ หัวหน้างานกิจกรรม, นายณัฐพงษ์ ทุ่มแก้ว นายก อวท.วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน อวท.วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ทั้งชุดใหม่และชุดเดิมเข้ารับฟังการมอบนโยบาย

นายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่ตนได้เข้ามารับตำแหน่งใหม่ ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จึงอยากให้แนวทางในการบริหาร ดำเนินงานของ อวท.หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เพื่อให้ อวท.หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สามารถดำเนินงานไปได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานดีขึ้น ทั้งเรื่องการทำแผนการดำเนินงาน การเขียนโครงการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน อวท.หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯ ทั้งชุดใหม่และชุดเดิมได้ให้ข้อมูลถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์สู่ความเป็นเลิศต่อไป และในโอกาสนี้ คณะกรรมการ อวท.หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ในวาระที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์คนใหม่ด้วย

news03122562-kpc-1

news03122562-kpc-2

news03122562-kpc-9

news03122562-kpc-10

news03122562-kpc-4

news03122562-kpc-7

news03122562-kpc-8

ตระกูล ภูพวงเพชร เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ /รายงาน

 

Tags: ผู้อำนวยการ, องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี