วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 คัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับจังหวัด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

news24112564-kpcktsvcc-8
เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพแก่สมาชิก เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ และส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกสมาชิกที่มีความสามารถในด้านวิชาชีพเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป

news24112564-kpcktsvcc-1

นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประธานเปิดโครงการฯ กล่าวว่า โครงการประชุมทางวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพแก่สมาชิก เพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านวิชาชีพ และส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกสมาชิกที่มีความสามารถ ในด้านวิชาชีพเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไป ถือเป็นกิจกรรมที่ดีที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความเก่งทางด้านวิชาชีพ

news24112564-kpcktsvcc-2

นางสุภัทรา พานิชเทพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันทักษะระดับวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ มีการจัดแข่งขันทักษะทุกสาขาวิชา ประกอบด้วย ทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์, ทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์, ทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, ทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงานและวิชาเทคนิคพื้นฐาน, ทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้า, ทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, ทักษะวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์, ทักษะวิชาชีพสาขาวิชาการบัญชี, ทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์, ทักษะวิชาชีพสาขาวิชาการโรงแรม, ทักษะพื้นฐาน ประเภท การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ, การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง, การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย, การประกวดรักการอ่านภาษาไทย, การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ, การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย, การแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM และยังมีการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท การประกวดร้องเพลงไทย, ลูกทุ่งชาย/หญิง, การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย/หญิง, การประกวดร้องเพลงสากลชาย/หญิง, การประกวดโฟล์คซองคนพันธุ์ R, การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R และ การประกวดมารยาทไทย

news24112564-kpcktsvcc-3

news24112564-kpcktsvcc-4

news24112564-kpcktsvcc-5

news24112564-kpcktsvcc-6

news24112564-kpcktsvcc-7

news24112564-kpcktsvcc-9

news24112564-kpcktsvcc-10

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
งานประชาสัมพันธ์

Tags: กิจการนักเรียน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี